Fagsystemet for virksomheter med mennesket i fokus

Hvem passer vårt fagsystem for?

Fagsystem for virksomheter innen rehabilitering, TSB og PHV

Fagsystem for virksomheter innen rehabilitering, TSB og PHV

SOMA har siden år 2000 vært det sentrale fagsystemet for en rekke virksomheter innenfor den delen av spesialisthelsetjenesten som tilbyr somatisk- og arbeidsrettet rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og behandling innen psykisk helsevern (PHV). SOMA dekker registreringsbehov knyttet til både døgn–og dagbehandling samt poliklinisk oppfølging.

Sammen med noen av de største private behandlingsinstitusjonene i Norge har Soma Solutions siden 2007 utviklet løsninger tilpasset institusjonens behov for et effektivt fagsystem. Selskapet innehar ressurspersoner med lang erfaring innenfor sine områder, slik at vi i en implementeringsprosess vil kunne bidra med både faglig og teknisk rådgiving.

Aktuelle registreringsområder:

 1. Elektronisk mottak av henvisning
 2. Kvalitetssikring av adresseinformasjon via integrasjonsløsning mot NHN personregister
 3. Administrasjon av ventelister og inntakshåndtering
 4. Registrering av samarbeidspartnere og kontaktpersoner i tilknytning til brukeren/pasienten
 5. Administrasjon av døgn-, dag- og poliklinisk behandling (deriblant registrering av ansvarlige ansatte, fraværsregistrering, utsettelser, rombooking, økonomi, måltidsoversikter m.m.)
 6. Aktivitetsplanlegging med timeplanutskrifter. Modulen sikrer god ressursstyring og god dokumentasjon på pasientens behandlingsprogram med muligheter for integrasjon med kalenderen i Exchange
 7. Automatisk prosedyrekoding knyttet til aktiviteter
 8. Dokumentasjon av helsehjelp i journal:
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på helsehjelp som kan tilpasses virksomhetens dokumentasjonsrutiner
  2. Oversikt og dokumentasjon knyttet til behandlingsplaner og målsetninger
  3. Legemiddelhåndtering som gir entydig dokumentasjon på hvilke legemidler som er gitt pasienten
  4. Generering av ulike rapporter basert på sammendrag fra journalen, inkludert elektronisk utsendelse av epikrise
  5. Dokumentasjon av resultater på undersøkelser. Modulen gir støtte for utarbeidelse av virksomhetsspesifikke skjemaer for å kartlegge spesifikke områder eller målgrupper. På denne måten kan man samle inn helserelaterte data som er med på å gi et bredere og mer presist grunnlag for oppfølging og behandling av pasientene
  6. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon (f.eks. dokumentasjon fra sykehuset knyttet til behandlingen som er mottatt der)
  7. TSB-kartleggingsskjema for rapportering til NPR
  8. Registrering og dokumentasjon rundt tvangsvedtak innen psykisk helse.
 9. Dokumentmodul (f.eks. utsendelse av brev, henvisninger etc.)
 10. Elektronisk innrapportering av egenandeler til Helfo
 11. Elektronisk håndtering av refusjonskrav mot Helfo
 12. Rapportering av nøkkeldata til oppdragsgiver og Norsk Pasientregister. SOMA har et integrert verktøy for å validere data som skal rapporteres til NPR. Dette bidrar både til bedre oversikt over hvilke data som rapporteres og til bedre kvalitet på rapporteringene
Book en demo
Fagsystem for kompetansesentre

Fagsystem for kompetansesentre

SOMA fagsystem forenkler hverdagen til ansatte ved kompetansesentre. Kompetansesentrene skal bygge opp kompetanse og formidle kunnskap til brukere, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheter. SOMA fagsystem støtter kompetansesentrenes behov for registrering av veiledningstjenester, konsultasjoner, undervisning og kurs.

Aktuelle registreringsområder:

 1. Registrering av personalia, pårørendeinfo og kontaktpersoner i hjelpeapparatet
 2. Registrering av samarbeidende instanser
 3. Registrering av henvendelser er viktig for å kunne synliggjøre hvilke deler av kompetansesentre som er mest etterspurt
 4. Registrering av veiledningstjenester i form av både individuelle avtaler, men også eksterne besøk (til arbeidsplass, i hjemmet, til tjenesteapparatet)
 5. Registrering av kompetanseformidling i form av foredrag både internt og eksternt
 6. Registrering og administrasjon av kursvirksomhet
 7. Individuelt arbeid rettet mot brukerne og deres pårørende i form av tilbud om opphold og poliklinisk oppfølging
 8. Dokumentasjon av individuelt oppfølgingsarbeid i journal
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på oppfølgingen som gis
  2. Registrering av diagnoser
  3. Støtte til utarbeidelse av tverrfaglige rapporter og andre sammendrag av journalen
  4. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon
  5. Dokumentmodul (f.eks. generering av ulike typer brev, møtereferater fra samarbeidsmøter, individuell plan etc.)
 9. Rapportering av nøkkeldata/statistikk til oppdragsgivere
Book en demo
Fagsystem for Helse og Omsorg

Fagsystem for lavterskeltiltak

SOMA fagsystem gjør det enkelt å dokumentere arbeid og resultater samtidig som det gir lavterskeltiltak, frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser et enkelt registreringssystem.

Soma Solutions har i mange år jobbet tett med flere lavterskeltiltak, frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser, som f.eks. Blå Kors Norge og Stiftelsen Kirkens Bymisjon, der det er kort vei til profesjonell og god hjelp innenfor en rekke ulike områder.

Felles for virksomhetene innenfor lavterskelfeltet har tradisjonelt sett vært behovet for et enkelt registreringssystem. SOMA fagsystem er derfor skalert ned med tanke på at det skal oppleves som intuitivt selv for de som ikke er vant til å benytte IT-systemer. SOMA fagsystem gjør det likevel enkelt å dokumentere sitt arbeid og sine resultater, slik at både interne og oppdragsgivers behov blir dekket.

Aktuelle registreringsområder:

 1. Registrering av personalia, pårørendeinfo, kontaktpersoner i hjelpeapparatet, kjennetegn, oppfølgingsbehov m.m.
 2. Registrering av henvendelser er viktig for å kunne synliggjøre ressursbruken. Hvilke deler av tilbudet blir mest forespurt (informasjon, veiledning etc.), og hvem er brukerne av disse tjenestene
 3. Registrering av ulike typer aktiviteter
 4. Administrasjon knyttet til langvarige bo- og omsorgstjenester
 5. Bookingmodulen er vesentlig for de tiltak som tilbyr overnattingsplasser
 6. Dokumentasjon av individuelt oppfølgingsarbeid i journal:
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på oppfølgingen som gis
  2. Støtte til utarbeidelse av miljørapporter og andre sammendrag av journalen
  3. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon (f.eks. dokumentasjon fra skolen eller andre deler av det eksterne tjenesteapparatet)
  4. Dokumentmodul (f.eks. generering av ulike typer brev/dokumentasjon, møtereferater fra samarbeidsmøter etc.)
 7. Rapportering av nøkkeldata/statistikk til oppdragsgivere
Book en demo
Tjenesteadministrasjon

Fagsystem for oppsøkende virksomhet

Fagsystemet SOMA forenkler hverdagen til de som arbeider med oppsøkende virksomhet og forebyggende ungdomsarbeid.

Soma Solutions har siden 2011 hatt et tett samarbeid med Velferdsetaten gjennom KORUS Oslo for å utvikle et registreringssystem tilpasset tjenester som driver oppsøkende virksomhet. Samarbeidet har resultert i at SOMA er rullet ut som fagsystem til en rekke tjenester både i og utenfor Oslo Kommune. Dette har videre åpnet opp for muligheten til en mer helhetlig registrering og rapportering.

Aktuelle registreringsområder:

 1. Registrering av personalia, pårørendeinfo, kontaktpersoner i hjelpeapparatet, kjennetegn, oppfølgingsbehov m.m.
 2. Administrasjon av feltarbeid: Oppsøkende virksomhet er en viktig del av fagfeltets arbeid. I SOMA registreres dette som aktiviteter med mulighet for å angi hvilke ansatte som skal delta, hvor de har vært, hva og hvem de har observert etc. Dokumentasjon av feltarbeidet gjøres ved å generere feltrapporter som automatisk henter registrerte verdier som flettefelter
 3. Registrering av øvrige aktivitetstilbud: Aktivitetsregistrering er i tillegg et faglig verktøy for å dokumentere og planlegge tiltak overfor enkeltpersoner og samarbeidspartnere. Gjennom individuelle aktiviteter og enkeltpersoners deltakelse i grupper, kan en følge og evaluere tiltakene en iverksetter. Aktivitetsregistering gir god ressursstyring, i tillegg til å danne grunnlag for dokumentasjon av arbeidet som gjøres av tjenesten
 4. Dokumentasjon av individuelt oppfølgingsarbeid i journal:
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på oppfølgingen som gis
  2. Støtte til utarbeidelse av miljørapporter
  3. Registrering av 10-punkts kartlegging
  4. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon (f.eks. dokumentasjon fra skolen eller andre deler av det eksterne tjenesteapparatet)
  5. Dokumentmodul (f.eks. generering av bekymringsmelding til barnevernet, møtereferater fra samarbeidsmøter med øvrig eksternt hjelpeapparat etc.)
 5. Rapportering av nøkkeldata/statistikk til oppdragsgivere
Book en demo