Import fagmeldinger

Import fagmeldinger er et nytt verktøy som er integrert i pasientens journal. Informasjonen og funksjonene i verktøyet er tilgangsstyrt. Det betyr at ulike ansatte har ulike roller i forhold til prosessene rundt de elektroniske meldingene. Noen skal ha oversikt over mottaket og distribuere meldingene til rette personer. Noen skal lese meldingene, noen skal godkjenne disse og noen skal forestå videre kommunikasjon med andre aktører i helsevesenet. Sammen med lisensen følger en beskrivelse av anbefalte rutiner for at de ulike prosessene skal fungere best mulig.

På startsiden i SOMA kan man få en oversikt over alle fagmeldinger som ikke er importert til pasientjournal. Man får på den måten en oversikt over hvor mange meldinger man må håndtere og kan raskt komme inn til administrasjonsverktøyet ved å dobbeltklikke på en av meldingene.

Fra administrasjonsverktøyet starter man import av meldingene til journal. For pasienter som allerede er opprettet i SOMA, vil meldingene knyttes direkte til pasienten. I prosessen kan man importere meldingen direkte til pasientens journal eller det kan opprettes ny henvisning og ny journal fra samme vindu. Når det mottas meldinger på en pasient som ikke er opprettet i SOMA fra før , kan man opprette både pasient, henvisning og journal fra samme vindu før man importerer meldingen til journalen. For at rette personer skal få beskjed om at det er kommet ny melding om en pasient, kan man fra samme vindu sende internpost til en eller flere personer. Mottakerne av internposten kan åpne meldingen direkte fra internposten. Dersom den ansatte skal signere for å ha tatt en faglig vurdering av fagmeldingen, kan dette gjøres fra samme vindu.

I pasientens journal er det en ny arkfane for «Meldingsutveksling» der fagpersoner kan følge opp meldinger eller starte nye dialoger.

Dialogmeldinger

Dialogmeldinger er en samlebetegnelse for flere typer profiler av meldinger som benyttes for å kommunisere mellom aktører i helse- og omsorgssektoren. For eksempel kan man gjøre avklaringer med fastlege, kommunale tjenester og sykehus som vanligvis måtte vært gjort på telefon. Det kan være informasjon vedrørende utskrivelse til kommune, avklaringer knyttet til legemiddelopplysninger osv.

Disse dialogmeldingene inngår i lisensen «Import fagmeldinger».

Henvisningsmelding 2.0

Henvisningsmelding 2.0 er en meldingsstandard som skal avløse tidligere henvisningsmeldinger. Virksomhetene har krav på seg til å benytte denne meldingen. Lisensen «Import fagmeldinger» ivaretar at virksomhetene kan etterkomme kravet om å kunne motta Henvisningsmelding 2.0 fra 01.01.2021 inkludert sending av dialogmeldingen «Status på henvisning». I henhold til offentlige planer, skal meldingen tas i bruk for sending i løpet av 2021.

Meldingen skal benyttes fra 1. linje tjenesten til spesialisthelsetjenesten og av spesialisthelsetjenesten for videresending av henvisninger mellom virksomheter.

Epikrise V 1.2

Epikrise v 1.2 skal erstatte alle tidligere versjoner av elektronisk epikrise. Lisensen «Import fagmeldinger» gir virksomheten tilgang til å motta og sende Epikrise v 1.2. Implementering av Epikrise v 1.2 følger samme frister som Henvisningsmelding 2.0.

Svarrapport V 1.4 (Labsvar)

Svarrapport v 1.4 innføres som standard for alle laboratorier i løpet av 2021. Lisensen «Import fagmeldinger» gir virksomheten tilgang til å motta Svarrapport v 1.4 inkludert vedlegg.

Book en demo