Om Fagsystemet vårt

Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Med funksjonen for elektronisk pasientjournal (EPJ) kan virksomheten føle seg trygg på at lovpålagte krav om sikkerhet og tilgangsstyring blir ivaretatt. Helse- og sosialfaglige opplysninger samles innunder et ekstra skall, slik at personens rett til å skjerme egne data blir ivaretatt.

En viktig målsetting for oss er at den elektroniske pasientjournalen skal oppleves som et godt og effektivt støtteverktøy i det daglige dokumentasjonsarbeidet. Fordi journalen benyttes på ulike måter, har vi gjort det mulig å bygge opp journaldokumenter og -rapporter på en måte som er tilpasset den enkelte virksomhets behov.

Elektronisk pasientjournal er organisert i ulike undermoduler og gir mulighet for:

 • Registrering av journalnotater i fritekstjournal basert på en struktur som er tilpasset virksomheten
 • Automatisk oppbygging av tverrfaglige rapporter og epikriser
 • Utforming og oppfølging av behandlingsplaner
 • Diagnoseadministrasjon
 • Føring av ulike vedtak innenfor psykisk helsevern (både tvang og frivillig)
 • Utfylling av kartleggingsskjema til bruk for tiltak innen rusfeltet
 • Håndtering av brevutsendelser basert på standardiserte maler
 • Skanning av eksterne dokumenter
 • Rekvirering av laboratorieprøver til internt laboratorium
 • Elektronisk meldingsutveksling (henvisning, epikrise, svar på laboratorieprøver)
 • Elektronisk føring av forordninger og administrasjon av legemidler
 • Integrasjon med forskrivningsmodulen (FM) inklusive forskrivning av elektroniske resepter (E-resept)
 • Dokumentasjon i henhold til egenutviklede undersøkelser/tester
 • Differensiering og styring av tilganger
Be om demo

Tjenesteadministrasjon

(døgn, dag og poliklinikk)

For at tjenesteadministrasjon skal fungere effektivt, er det helt avgjørende med et godt administrasjonsverktøy. I fagsystemet SOMA kan du registrere all relevant informasjon knyttet til de ulike helsetjenestene virksomheten tilbyr.

I denne delen av fagsystemet kan man registrere all informasjon knyttet til en henvisning med tilhørende håndtering av søknadsprosesser, ventetider og øvrig NPR-data. I tillegg vil henvisningen kunne resultere i en tjeneste i form av et døgnopphold, en dagbehandling og/eller polikliniske aktiviteter. Disse tre omsorgsnivåene har alle sine særegenheter og vil derfor ha sitt eget skjermbilde med tilhørende registreringsfelter og funksjonsknapper.

Tilpasning for dine behov:

Alle skjermbildene kan tilpasses ut fra hva den enkelte virksomhet har behov for å registrere. For en virksomhet som ikke er en del av spesialisthelsetjenesten, kan f.eks. alle felter som vedrører NPR-registrering skjules. Innunder hvert av omsorgsnivåene registreres informasjon som benyttes som et verktøy i forbindelse med administrasjon av virksomheten, som f.eks.:

 • Booking av rom
 • Aktivitetsplanlegging, inklusiv utskrift av timeplaner
 • Utsettelser av inntak
 • Registrering av planlagte episoder i henhold til krav fra NPR
 • Registrering av ventelistedata
 • Håndtering av fravær
 • Registrering av eventuelle ledsagere
 • Egenandelshåndtering
Be om demo

Aktivitetsplanlegging

Med modulen for aktivitetsplanlegging får du en effektiv løsning for planlegging og ressursstyring. Visuelle fremstillinger gir gode oversikter over hvem som er opptatt med hva, hvor og når, samtidig som dette gir et godt dokumentasjonsgrunnlag for driften.

Vi gir deg støtte til følgende:

 • Registrering og oppfølging av både gruppeaktiviteter, timeavtaler og aktiviteter i form av oppsøkende arbeid
 • Kalenderfunksjonalitet
 • Generering av timeplaner både for pasienter og ansatte
 • Automatisk deltakerregistrering for grupper av pasienter
 • Prosedyrekoding i forbindelse med rapportering til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Uttak av statistikk
 • Integrasjon med kalenderen i Outlook (Exchange og Office 365)
 • Deltakerregistrering på aktiviteter via strekkodeleser
Be om demo

Samhandlingsverktøy for kommunikasjon og samhandling

Avans Soma følger den nasjonale E-helse strategien tett. Ett av målene i den nasjonale planperioden er å tilrettelegge for bedre sammenheng i pasientforløp. Det viktigste grunnlaget for å koordinere og dele helseopplysninger mellom virksomheter er integrasjon mellom EPJ-systemer og nasjonale løsninger. Det er allerede etablert en rekke nasjonale løsninger og infrastruktur for samhandling, elektronisk meldingsutveksling, kjernejournal, Helsenorge og e-resept. Elektronisk meldingsutveksling og E-resept er allerede godt fundamentert i SOMA, og vi har startet prosessen med oppkobling mot Kjernejournal og Helsenorge.

Elektronisk meldingsutveksling

Elektronisk meldingsutveksling inngår i de nasjonale planene for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen. Samhandling i helsesektoren er et viktig element for å sikre at pasientinformasjon blir tilgjengelig på en sikker måte for de som skal yte helse- og omsorgstjenester. Avans Soma har stort fokus på å levere løsninger som skal gjøre det mulig for våre virksomheter å samhandle elektronisk. Vi har er i en kontinuerlig prosess for å implementere alle nye versjoner av elektroniske meldinger som er relevante for vår kundegruppe, deriblant dialogmeldinger. Dialogmeldinger er en samlebetegnelse for flere typer profiler av meldinger som benyttes for å kommunisere mellom aktører i helse- og omsorgssektoren. For eksempel kan man gjøre avklaringer med fastlege, kommunale tjenester og sykehus som vanligvis måtte vært gjort på telefon. Det kan være informasjon vedrørende utskrivelse til kommune, avklaringer knyttet til legemiddelopplysninger osv.

Vi har også et meget godt verktøy for mottak, prosessering og oppfølging av elektroniske meldinger. Denne løsningen understøtter det at ansatte har ulike roller i forhold til prosessene rundt de elektroniske meldingene, fra mottak og distribusjon til godkjenning. For pasienter som allerede er opprettet i SOMA, vil meldingene knyttes direkte til pasienten. Når det mottas meldinger på en pasient som ikke er opprettet i SOMA fra før , kan man opprette både pasient, henvisning og journal fra samme vindu før man importerer meldingen til journalen.

Vi støtter følgende elektroniske meldinger:

 • Elektronisk mottak av henvisning
 • Elektronisk utsendelse og mottak av epikrise
 • Elektronisk mottak av laboratoriesvar
 • Enkelte dialogmeldinger
 • NPR-meldingen (Norsk Pasientregister)
 • Behandlerkravmelding (BKM)
  • Poliklinisk oppgjørsmelding
  • Rehab. oppgjørsmelding (egenandelsmelding)
  • Fritt behandlingsvalg oppgjørsmelding

I tillegg til elektronisk meldingsutveksling jobber vi med ulike integrasjonsløsninger for å
sikre datakvaliteten i fagsystemet. Av integrasjonsløsninger som vi har støtte for, eller som vi
jobber med, kan nevnes:

 • Integrasjon med FEST-registeret (legemiddelverket)
 • Integrasjon med Folkeregisteret
 • Integrasjon med reseptformidleren (E-resept)
 • Integrasjon med fastlegeregisteret

Samhandling med pasienten/brukeren

Vi har utviklet løsninger for at virksomhetene får en bedre og mer effektiv kommunikasjon med sine brukere.

Ad Voca er latin for «Til samtalen» og er en kommunikasjonsløsning som gir virksomheten mulighet for å ha en tett dialog og oppfølging av sine brukere. I Ad Voca kan man blant annet utarbeide kartleggingsskjemaer, tilgjengeliggjøre behandlingsplaner og utveksle dokumenter med pasienten. Integrasjonsløsningen som nå er i utvikling vil gjøre at data vil flyte sømløst mellom SOMA og Ad Voca, og man får raskere tilgang til kvalitetssikret og strukturert informasjon i SOMA. Dette gir et godt grunnlag for både planlegging, gjennomføring og evaluering av behandlingen. Ad Voca tilbys kun gjennom vår skyløsning..

Med SMS-modulen i SOMA kan man enkelt sende ut varsler til en eller flere pasienter for å minne om timeavtaler eller for å forberede en innleggelse. Dette kan gjøres både med automatikk og manuelt.

Fagsystemet SOMA har også en integrasjonsløsning med CheckWare, som tilbyr standardiserte kartleggingsskjemaer. Med denne løsningen kan virksomheten distribuere skjemaer fra SOMA via Internett til sine brukere, som kan besvare skjemaene både i forkant, underveis og i etterkant av en behandling. Besvarelsene kan importeres tilbake til SOMA som PDF-dokumenter.

Be om demo

Rapportering og statistikk i fagsystemet

Rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) og til Helfo (BKM) gjøres med et standardisert meldingsformat (XML) og via en elektronisk meldingstjener (DIPS Communicator eller Medilink) som installeres i kundens driftsmiljø.

Soma Solutions har tett dialog med NPR, og registreringene som gjøres i SOMA fagsystem er kvalitetssikret i henhold til de kravene som stilles. Videre har man en enkel mulighet for å validere data før innsending, noe som gir en god oversikt over eventuelle mangler i registreringene.

Psykisk Helse og Rus innenfor spesialisthelsetjenesten er organisert i pakkeforløp. Registrerings- og rapporteringskravene til pakkeforløp ivaretas i fagsystemet SOMA. Pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus omfatter; 

 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Psykoseutvikling og psykoselidelser
 • Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
 • Spiseforstyrrelser hos barn og unge
 • Gravide som bruker/har brukt rusmidler – kvinne
 • Gravide som bruker/har brukt rusmidler – nyfødt barn
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
 • Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

Rapportering til helseforetak og statistisk sentralbyrå

I tett samarbeid med kravstillerne har vi også utarbeidet rapporter til:

 • Helseforetakene
 • Statistisk sentralbyrå

Kvalitetssikring og styring

Informasjon som registreres i SOMA fagsystem kan hentes ut i form av både søkelister og rapporter. Ved hjelp av søkelistene får man presentert registreringene på en måte som gjør kvalitetssikringen av det faglige arbeidet enklere. Samtidig vil man kunne ta ut rapporter som utgjør nødvendige oversikter for administrasjon av virksomheten.

Be om demo
Brukervennlighet og fleksibilitet

Brukervennlighet og fleksibilitet

Et fagsystem som er lett å bruke

SOMA EPJ/PAS er et fagsystem utviklet i tett samarbeid med fagpersoner innenfor helse- og omsorgssektoren. Løsningene i SOMA er derfor godt kvalitetssikret av brukerne av systemet.

SOMA er basert på en moderne teknologisk plattform med kjent og utbredt teknologi.

Et fagsystem tilpasset flere virksomhetsområder

Med SOMA sin fleksibilitet kan virksomheten selv lage et oppsett og en struktur som er tilpasset ønskede arbeidsprosesser. På den måten vil den enkelte bruker av fagsystemet forholde seg til kjent terminologi og kjente prosesser, samtidig som vi som systemleverandør kun har ett produkt å videreutvikle og vedlikeholde.

Be om demo